Doorgaan naar inhoud

Retourneren

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. Na deze melding heeft de consument nogmaals 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. Wanneer de consument gebruik maakt van zijn retourrecht dan wordt het gehele orderbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na de retour melding terug te storten. De verzendkosten om het product retour te sturen zijn voor de rekening van de consument.


Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is de consument verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier (zie bijlage). Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.


Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij aanschaf van producten welke maatwerk zijn vervalt het recht op herroeping.
Daar de door de consument bestelde paal wordt gemaakt aan de hand van de door de consument opgegeven maat.